http://ksp-ssk3.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide.1gk-is-127.pnglink
http://ksp-ssk3.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide.shortgk-is-127.pnglink
«
»

ประชาสัมพันธ์

Print

ประกาศผลรางวัลคุรุสดุดี ปี 2557

on .

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557โดยคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี
สมกับเป็นปูชนียบุคคลและเป็นที่เคารพยกย่องอย่างสูงของศิษย์และประชาชน

Print

รับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 1

on .

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู
ของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม - 4 เมษายน 2557
ผ่านระบบรับสมัครฝึกอบรมฯ ออนไลน์ บนเว็บไซต์คุรุสภา

Print

การคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2557

on .

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

Print

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ปี 2557

on .

ปี 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
กำลังจะหมดอายุเป็นจำนวนมาก ซึ่งในเขตบริการของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 3 มีราวๆ พันกว่ารายและต้องดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตตามกำหนด
ภายใน 180 วัน

Print

การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น ปี 2557

on .

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการสรรหาครูภาษาไทยที่มีผลงานดีเด่น
เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึก
พระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2557 โดยให้เสนอแบบรายงานประวัติและผลงาน
พร้อมรายงานผลงานที่ดีที่สุด

Print

การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ปี 2557

on .

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูที่ปฏิบัติหน้าที่
ปฏิบัติตนดี มีผลงานดีเด่น ให้มีศักยภาพสูงขึ้น เสริมสร้างศรัทธา ความเชื่อถือ
และเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจ
แก่ผู้ประกอบวิชาชีพครู

Print

กำหนดการเข้าเฝ้าฯ ครูอาวุโส ประจำปี 2555

on .

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ครูอาวุโส
ประจำปี 2555 เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
แทนพระองค์ เพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ

ข่าวจากครูไทย