ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2559

คุรุสภาในฐานะองค์กรวิชาชีพ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพครู
ที่มีประสิทธิภาพ
โดยมุ่งพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ เป็นการพัฒนา

ส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษา ประจำปี 2559

คุรุสภาประกาศการส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอให้การประชุม
ทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2559 และส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2559

ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลคุรุคุณธรรม ประจำปี 2558

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ของประชาสัมพันธ์ประกาศผลการคัดเลือก
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพดีเด่น หรือรางวัลคุรุคุณธรรม ประจำปี 2558

แจ้งรับรางวัลในงานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2559

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ขอแจ้งผู้ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครุดี
และรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2558 ของคุรุสภา
เข้ารับรางวัลในงานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2559ประจำอำเภอ
โดยให้ติดต่อขอรับรางวัลที่หน่วยจัดงานของแต่ละอำเภอ

ประกาศผลรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2558

คุรุสภา ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2558 ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัล
จำนวน 1,013 ราย ในพืนที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีผู้ไดรับรางวัล
จำนวน 4 ราย

ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูแสนดี ประจำปี พ.ศ. 2558

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูแสนดี ประจำปี พ.ศ. 2558
กำหนดส่งแบบขอรับการคัดเลือกไปยัง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ภายในวันที่ 8 มกราคม 2559 เท่านั้น!

ข่าวจากครูไทย

ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

121-6086-200x48 2-3073-200x56 3-2852-200x47 qanetwork

เว็บไซต์คุรุสภาเขตอื่นๆ

ตรวจสอบสถานะใบอนุญาต Pay at Post ชำระค่าทำเนียม ต่ออายุใบอนุญาต ทดสอบความรู้ครั้งที่ 11 ตรวจสอบผลการทดสอบความรู้ สถาบันผลิตครูที่ร่วม mou กับคุรุสภา สถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน