กรอกแบบสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2559

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาตhองการสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ประจำปี 2559 จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจข้อมูลผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ 

การคัดเลือกเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2559

คุรุสภาประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับ “รางวัลคุรุสภา” 
ประจำปี พ.ศ. 2559 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตน
ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษา

การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2559

คุรุสภา ประกาศการสรรหาครูภาษาไทยที่มีผลงานดีเด่น
เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึก
พระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2559 โดยให้เสนอแบบรายงานประวัติและผลงาน 
พร้อมรายงานผลงานที่ดีที่สุด

ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2559

คุรุสภาในฐานะองค์กรวิชาชีพ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพครู
ที่มีประสิทธิภาพ
โดยมุ่งพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ เป็นการพัฒนา

ส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษา ประจำปี 2559

คุรุสภาประกาศการส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอให้การประชุม
ทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2559 และส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2559

ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลคุรุคุณธรรม ประจำปี 2558

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ของประชาสัมพันธ์ประกาศผลการคัดเลือก
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพดีเด่น หรือรางวัลคุรุคุณธรรม ประจำปี 2558

ข่าวจากครูไทย

ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

121-6086-200x48 2-3073-200x56 3-2852-200x47 qanetwork

เว็บไซต์คุรุสภาเขตอื่นๆ

ตรวจสอบสถานะใบอนุญาต Pay at Post ชำระค่าทำเนียม ต่ออายุใบอนุญาต ทดสอบความรู้ครั้งที่ 11 ตรวจสอบผลการทดสอบความรู้ สถาบันผลิตครูที่ร่วม mou กับคุรุสภา สถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน